Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

 

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Taotlusvoor on avatud 5. septembrist kuni 23. septembrini 2022 kella 16.00.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid Hindamiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga äriühingud, FIEd või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald välja arvatud Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ning Soontaga küla Tõrva vallas). Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetatavad valdkonnad:

 • töötlev tööstus vastavalt EMTAK jagu C välja arvatud tegevusalad:
  • 161 (puidu saagimine ja hööveldamine)
  • 101 ja 102, 103, kui tegevuse eesmärk on vaid esmase toorme säilitamine ning ei teki uut toodet
  • 33 masinate ja seadmete remonti ja paigaldus
 • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
 • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
  • mittetraditsiooniliseks põllumajanduseks peame tegevuspiirkonnas seni põllumajanduslikult mitte kasvatatava või vähe levinud kultuuri või liigi kasvatamist või tavapärasest erinevate võtete kasutamist kasvatamisel.
 • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
 • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
 • loomemajandus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad tooted ja teenused kasutavad info-, kommunikatsiooni- ja sidetehnoloogia tooteid/komponente/lahendusi innovaatiliste ja nutikate lahenduste pakkumisel.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000–50 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru eelarve on 350 000 eurot.

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Taotlusvoor on avatud 21. veebruarist kuni 11. märtsini 2022 kella 16.00.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Hindamiskrteeriumid  Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda ettevõtted, FIEd ja MTÜ-d ning SA-d, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald  va Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ja Soontaga küla Tõrva vallas).

Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.

Toetame investeeringuid elukondlike teenuste arendamiseks.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2000 – 15 000 eurot.

Toetusmäär on üldjuhul kuni 60%. Kui tegemist on kogukonnateenusega, mille kinnitab partnerluskogu üldkoosolek, siis on toetusmäär kuni 90%.

Kogukonnateenust käsitleme teenusena, mis aitab kaasa kogukonna arengule ja töökohtade loomisele kogukonnas, tegutsedes
turutõrke keskkonnas, samas pakkumata ebatervet konkurentsi ettevõtlusele.

 • Teenus ei ole kogukonnaliikmetele kättesaadav: seda ei pakuta antud kogukonnas ning teenuse olemasolul väljaspool piirkonda kaasnevad kogukonnaliikmetel selle tarbimiseks ebaproportsionaalselt suured kulud.
 • Teenust pakub kogukonna liige (tegutsev või tegutsemist alustav ettevõtja või mittetulundusühing/sihtasutus).
 • Teenuse järele on nõudlus.
 • Teenuse pakkumine on majanduslikult vähetasuv.
 • Teenust kavandatakse pakkuda hinnaga, mille puhul on kogukonnas olemas kriitiline mass teenuse tarbijaid, mis tagab teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse.
 • Kogukonnateenuse pakkumise kohustust ei ole kohalikul omavalitsusel.

Taotlusvooru eelarve on 120 000 eurot.

Tegevus 1.3 Investeeringud ettevõtete tegevuse kohandamiseks ja arendamiseks COVID-19 põhjustatud olukorras

Taotlusvoor on avatud

 • 21. veebruarist kuni 11. märtsini 2022 kella 16.00, taotletav toetus 2000-15 000 eurot taotluse kohta;
 • 5. septembrist kuni 23. septembrini 2022 kella 16.00, taotletav toetus 2000-30 000 eurot taotluse kohta.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Esitatavad dokumendid Hindamiskriteeriumid

Toetatud on COVID-19 põhjustatud olukorraga kohanemiseks vajalikud investeeringud.
Investeeringu asukoht peab olema Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond (Otepää ja Valga vald  va Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ja Soontaga küla Tõrva vallas).

Toetatavad valdkonnad:
• kohalikule elanikule ning piirkonna külastajale suunatud teenused,
• kohalikul ressursil põhinev töötlemine.

Taotlejad:

1. Äriühing, FIE, ettevõtlusega tegelev MTÜ või SA, kui toetust taotletakse kohalikule elanikule ja piirkonna külastajale teenuse pakkumiseks.
2. Mikroettevõtja – äriühing, FIE, ettevõtlusega tegelev MTÜ või SA, mille töötajate arv on kuni 9 ning aastakäive/bilanss on kuni 2 000 000 eurot, kui toetust taotletakse kohalikul ressursil põhinevaks töötlemiseks.

Nõuded taotlejale:

 1. Taotleja on registreeritud äriregistris enne 01.01.2019.
 2. Taotleja ei tohi olla riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega juriidiline isik.
 3. 2021. aastal oli taotleja müügitulu vähemalt 5000 eurot.
 4. 2021. aastal olid taotleja tööjõukulud (sh tööjõumaksud ja maksed) vähemalt 3500 eurot.
  1. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul arvestatakse tuludeklaratsiooni E-vormil
   1. töötajate tasu, sh palk, lisatasu ja muu tasu,
   2. töötajatele tehtud väljamaksetelt ja abikaasa eest makstud sotsiaalmaks,
   3. töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud töötuskindlustusmakse,
   4. ettevõtluse kasu/kahju enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist.
 5. Taotleja ei ole saanud toetust käesoleva meetme antud tegevusest.
 6. Taotleja tegutseb Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2000 – 30 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest.

Meetme kavandatav eelarve 2022. aastal on 93 932,74.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva