Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Taotlusvoor on avatud 27. augustist kuni 14. septembrini kella 16.00 2018.

Meetmeleht   Taotlemise meelespea  Toetusmäärad  Hindamiskriteeriumid    Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald  (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas). Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetatavad valdkonnad:

 • kohaliku ressursi (sh puit, savi, kivi, põllumajandussaadused, toit jne.) töötlemine;
 • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
 • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
 • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
 • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
 • loomemajandus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

 

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Taotlusvoor on avatud 12. veebruarist kuni 2. märtsini kella 16.00 2018.

Meetmeleht    Taotlemise meelespea   Toetusmäärad   Hindamiskriteeriumid    Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜ-d või SA-d, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas, milleks on Otepää ja Valga vald  (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas.

Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.

Toetatavad tegevused:

 • teenuse osutamiseks vajalike ruumide kohandamine või renoveerimine;
 • investeeringud teenuse osutamiseks vajalikesse vahenditesse ja seadmetesse.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 1000 – 12 000 eurot.

Toetusmäär on üldjuhul kuni 60%. Kui tegemist on kogukonnateenusega, mille kinnitab partnerluskogu üldkoosolek, siis on toetusmäär kuni 90%.

Kogukonnateenust käsitleme teenusena, mis aitab kaasa kogukonna arengule ja töökohtade loomisele kogukonnas, tegutsedes
turutõrke keskkonnas, samas pakkumata ebatervet konkurentsi ettevõtlusele.

 • Teenus ei ole kogukonnaliikmetele kättesaadav: seda ei pakuta antud kogukonnas ning teenuse olemasolul väljaspool piirkonda kaasnevad kogukonnaliikmetel selle tarbimiseks ebaproportsionaalselt suured kulud.
 • Teenust pakub kogukonna liige (tegutsev või tegutsemist alustav ettevõtja või mittetulundusühing/sihtasutus).
 • Teenuse järele on nõudlus.
 • Teenuse pakkumine on majanduslikult vähetasuv.
 • Teenust kavandatakse pakkuda hinnaga, mille puhul on kogukonnas olemas kriitiline mass teenuse tarbijaid, mis tagab teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse.
 • Kogukonnateenuse pakkumise kohustust ei ole kohalikul omavalitsusel.

Tegevus 1.3 Piirkondlike võrgustike arendamine

Taotlusvoor on avatud 27. augustist kuni 14. septembrini kella 16.00 2018.

Meetmeleht    Taotlemise meelespea  Toetusmäärad    Esitatavad dokumendid   Hindamiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas ja kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 2-4 aastaks.

Toetatavad tegevused:

 • Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas asuvate National Geographicu kollaste raamide baasil ettevõtjate ja kogukonnakeskuste võrgustike loomine ja arendamine, sh võrgustikku kuuluvate liikmete koolitamine ja koostöö toetamine;
 • tegevuste elluviimiseks vajalike töötasude maksmine;
 • tegevuspiirkonnaülese National Geographicu kollaste raamide võrgustiku koostöö toetamine eesmärgiga suurendada võrgustikku kuuluvate organisatsioonide arvu ja käivet.

Ei toetata turundustegevusi. Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 10 000-16 000 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva