Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Meetmeleht Toetusmäärad Taotlemise meelespea Hindamiskriteeriumid  Esitatavad dokumendid

Taotlusvoor on avatud 4. septembrist kuni 15. septmebrini kella 16.00 2017.

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas. Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetatavad valdkonnad:

 • kohaliku ressursi (sh puit, savi, kivi, põllumajandussaadused, toit jne.) töötlemine;
 • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
 • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
 • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
 • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
 • loomemajandus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

 

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Meetmeleht   Toetusmäärad   Hindamiskriteeriumid Taotlemise meelespea Esitatavad dokumendid

Taotlusvoor on avatud 27. märtsist kuni 7. aprillini kella 16.00 2017.

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜ-d või SA-d, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.

Toetatavad tegevused:

 • teenuse osutamiseks vajalike ruumide kohandamine või renoveerimine;
 • investeeringud teenuse osutamiseks vajalikesse vahenditesse ja seadmetesse.

Toetusmäär on üldjuhul kuni 60%. Kui tegemist on kogukonnateenusega, mille kinnitab partnerluskogu üldkoosolek, siis on toetusmäär kuni 90%.

Kogukonnateenust käsitleme teenusena, mis aitab kaasa kogukonna arengule ja töökohtade loomisele kogukonnas, tegutsedes
turutõrke keskkonnas, samas pakkumata ebatervet konkurentsi ettevõtlusele.

 • Teenus ei ole kogukonnaliikmetele kättesaadav: seda ei pakuta antud kogukonnas ning teenuse olemasolul väljaspool piirkonda kaasnevad kogukonnaliikmetel selle tarbimiseks ebaproportsionaalselt suured kulud.
 • Teenust pakub kogukonna liige (tegutsev või tegutsemist alustav ettevõtja või mittetulundusühing/sihtasutus).
 • Teenuse järele on nõudlus.
 • Teenuse pakkumine on majanduslikult vähetasuv.
 • Teenust kavandatakse pakkuda hinnaga, mille puhul on kogukonnas olemas kriitiline mass teenuse tarbijaid, mis tagab teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse.
 • Kogukonnateenuse pakkumise kohustust ei ole kohalikul omavalitsusel.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 1 000 – 8 000 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva