Meetme eesmärk: Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad.

2017. aasta taotluste vastuvõtt toimub 23. jaanuarist 3. veebruarini kella 16.00 vanas e-PRIAs.

Meetmeleht Taotlemise meelespea  Toetusmäärad Hindamiskriteeriumid Esitatavad dokumendid

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored" vahendid ja seadmed uute tegevusvõimaluste loomiseks

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused.
Toetatavad tegevused: NOORTELE tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid.
Toetus taotluse kohta taotlusvoorus toetus 1 000 – 7 000 eurot.

Tegevus 2.2 „Väärt elukeskkond": investeeringud kogukonna- ja noortekeskuste tegevusvõimaluste laiendamiseks

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused.

Toetatavad tegevused:

  • Ruumide kohandamine kogukonnale vajalike teenuste pakkumiseks. Ei toetata selleks otstarbeks uute hoonete ehitamist (vastavalt ehitusseadustikule on hoone väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis).
  • Kogukonna- ja noortekeskuste vahetusse ümbruses uusi võimalusi pakkuva sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri loomine (nt mänguväljakud, infotahvlid, pargialad, puhkealad, atraktsioonid jne).
  • Olemasolevate külaplatside ja välitingimustes asuvate kooskäimiskohtade taristu edasiarendamine uute tegevusvõimaluste pakkumiseks.

Maksimaalne toetus taotluse kohta kuni 27 000 eurot.

Tegevus 2.3 „Võrgustikud": kogukondi ja noori aktiveerivad tegevuspiirkonnaülesed ja rahvusvahelist koostööd toetavad algatused

Toetust saab taotleda Valgamaa Partnerluskogu. 

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva