Kõik projektid tuleb tähistada vastavalt Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020.

Eesti LEADERi logo, Euroopa Liidu LEADERi logo, Euroopa Liidu embleemiga ning lisaks ka Valgamaa Partnerluskogu logoga tuleb tähistada:

 • ehitis;
 • ehitusprojekt (kui taotletakse toetust ehitusprojekti koostamiseks);
 • masin, seade;
 • meene;
 • info- ja reklaammaterjal;
 • üritus;
 • digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
 • televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
 • trükimeedia või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt. netireklaam).

Tegevuse korral tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal.
Iga eset ja dokumenti ei tule märgistada logoga, kui see on kasutusel vaid organisatsioonisiseselt, sellisel juhul piisab plakati või stendi kasutamisest organisatsiooni avalikus ruumis.

Tähistus paigaldatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist.

Märgistus peab säilima vähemalt 5 aastat viimase toetusosa väljamaksmisest

Teavitus veebilehel UUS!

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:

 1. avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
 2. kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

Logo ja embleem paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

NB! Euroopa Liidu lipu embleemi all olev tekst on võrreldes eelmise perioodiga muutunud! Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega. 

 • Objekt, millel ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
 • Kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb lisada logoga ja embleemiga plakat (plakati näidise leiad siit) . Plakat peab olema üleval toetatava objekti või tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

Kui projektitoetuse abil valminud või soetatud objekti kajastatakse ajalehe vm väljaande artiklis, siis soovitame kasutada järgnevat lauset rahastajale viitamiseks: “Investeeringut on toetanud EAFRD MAK 2014–2020 Leader-meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu.“

Logod

Logo EL Leader VPK uus EL tekst

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva