Meede 1 – Töökohad ja teenused - ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Projektitoetuse taotluse avaldus täidetakse e-teenuse keskkonnas.

Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. äriplaan koos finantsprognoosidega kolme järgneva majandusaasta kohta, mis mh sisaldab
  1. kassavoogusid,
  2. kasumiaruannet,
  3. bilanssi,
  4. töötajate arvu,
  5. müügikäivet toodete/teenuste lõikes (sh toodetav kogus, keskmine ühiku müügihind ning materjali/kauba kulu ühikule)  NB! Soovitame kasutada Töötukassa poolt täiendatud EASi isegenereeruvat finantsprognooside vormi.
 2. viimane kinnitatud majandusaasta majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, mille esitamise tähtaeg on saabunud;
 3. väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
  • Kui projektitoetust taotletakse nii ehitamisele kui ka projekteerimisele, siis ei saa toetuse taotlemise ajal ehitusprojekti esitada. Sellisel juhul tuleb esitada põhimõtteline tööde lahend (kas kirjalikult või joonistega), mis võib olla ka näiteks eskiislahendus, eelprojekt vms.
  • Kui ehitistegevus ei nõua ehitusprojekti, tuleb kirjeldada või joonistel kujutada toetusega hõlmatud tööde piire. 
 4. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  1. uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 5. liikmete nimekiri, kui taotlejaks on MTÜ (mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga).

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Projektitoetuse taotluse avaldus täidetakse e-teenuse keskkonnas.

Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. äriplaan koos finantsprognoosidega kolme järgneva majandusaasta kohta, kus muuhulgas on välja toodud
  1. kavandatud töökohad teise aasta lõpuks pärast projekti lõppu;
  2. kogukonna suurus, kus teenust pakutakse;
  3. klientide arv.
 2. taotleja seisukoht, kui taotleja taotleb toetust kogukonnateenusele, kas ta on valmis projekti ellu viima juhul, kui Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolek ei kinnita taotlust kuni 90% toetusmääraga kogukonnateenusena (näidis);
 3. ehitustegevuse puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 4. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 5. liikmete nimekiri, kui taotlejaks on MTÜ (mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga).

Tegevus 1.3 Investeeringud ettevõtete tegevuse kohandamiseks ja arendamiseks COVID-19 põhjustatud olukorras

Projektitoetuse taotluse avaldus täidetakse e-teenuse keskkonnas.

Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. tegevuskava koos tulude-kulude prognoosiga,
 2. Füüsilisest isikust ettevõtja esitab 2019. ja 2021. aasta tuludeklaratsiooni E-vormi.
 3. ehitustegevuse puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
  • Kui projektitoetust taotletakse nii ehitamisele kui ka projekteerimisele, siis ei saa toetuse taotlemise ajal ehitusprojekti esitada. Sellisel juhul tuleb esitada põhimõtteline tööde lahend (kas kirjalikult või joonistega), mis võib olla ka näiteks eskiislahendus, eelprojekt vms.
  • Kui ehitistegevus ei nõua ehitusprojekti, tuleb kirjeldada või joonistel kujutada toetusega hõlmatud tööde piire.
 4. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  • Uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 5. liikmete nimekiri, kui taotlejaks on MTÜ (mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga).

Meede 2 – Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored" uute tegevusvõimaluste loomine

Projektitoetuse taotluse avaldus täidetakse e-teenuse keskkonnas.

NB! Vaata ka juhendmaterjali toetustaotluse esitamise kohta uues e-PRIAs.

Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. projekti kirjeldus (NB projekti kirjelduse vorm on muutunud);
 2. ehitise puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutav ehitusseadustiku kohaselt ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 3. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 4. mittetulundusühingul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused.

 

Meede 3 - Valgamaa võrgustikud - võrgustike arendamine ja loomine

Projektitoetuse taotluse avaldus täidetakse e-teenuse keskkonnas.

Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

  1. ühiste kavatsuste kokkuleppe, mis on allkirjastatud kõigi partnerite poolt ning mis peab sisaldama vähemalt ühisprojekti eesmärki, projekti elluviimise perioodi, projektis kavandatavaid tegevusi ja nende elluviimise ajakava, eeldatavate tulemuste kirjeldust, andmeid ühisprojektis osalevate partnerite kohta, sealhulgas partneri nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, partnerite vahelist ülesannete jaotust ja partneri panust hinnatuna rahalises väärtuses. Kui partner rahaliselt ei panusta, siis võib panuse kohta märkida 0. Üksikasjaline tegevuskava sisestakse e-PRIA  keskkonnas toetustaotluse avaldust täites. 
   • NB! Palume kindlasti tutvuda hindamiskriteeriumidega, et tegevuskava sisaldaks hindamiseks vajalikku informatsiooni..
  2. projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
  3. mittetulundusühingul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused.

Tulevased üritused

Vaata ka

Maal elamise paev Logo 12

fb logo

pria1

louna eesti kupongirmt 2016 2017 esikaas

  leader lood 2009 2014 

adapter_banner-small-1.jpg

Tankla film_2

Ilus maa

Tankla aastaraamat

Leader_liit_logo.png

Valgamaa klalood2 

cropped-cropped-ng-louna-eesti-logo-3001 

 

 

Maaelu võrgustik

Valgamaa arenguagentuur

Kogukonna vedurid 2018 WEB banner 210x400px 01

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva